Επιστροφή

Ονομαστικός κατάλογος των αγοριών που γεννήθηκαν το έτος 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                      Μεταμόρφωση, 14/5/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                    Αρ. Πρωτ.: 11329

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης κάνει γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2119/1993 Κύρωση Κώδικα Διατάξεων «περί μητρώων αρρένων», ότι από 14 Μάϊου 2019 μέχρι 29 Μοίίου 2019, θα βρίσκεται στη δημοσιότητα στο Δημοτικό Κατάστημα, στο ΚΕΠ δήμου Μεταμόρφωσης και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ο ονομαστικός κατάλογος των αγοριών που γεννήθηκαν το έτος 2018 του δήμου Μεταμόρφωσης που καταρτίστηκε από την αρμόδια Επιτροπή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση του παραπάνω ονομαστικού καταλόγου και μέσα στο ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους για το περιεχόμενο του καταλόγου.

Ο Δήμαρχος

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ι. ΚΑΡΠΕΤΑΣ