Επιστροφή

Ανακοίνωση για σύνταξη νέας ΜΠΕ στο ΒΙΠΑ Μεταμόρφωσης

Με την  861/6-12-2018  απόφαση εγκρίθηκε η ανάρτηση του κτηματογραφικού διαγράμματος  για τη συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας σε ακίνητα που βρίσκονται  στα  Ο.Τ. Β1, Β2Α, Β2ΚΧ και σε τμήμα του Ο.Τ. Β3, του ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ Μεταμόρφωσης, που εντάχθηκε στο σχέδιο με το από 21-10-2011 (ΦΕΚ 272/Α.Α.Π.) Π.Δ/γμα.