Επιστροφή

Καθορισµός ωραρίου λειτουργίας φαρµακαποθηκών στον ∆ήµο Μεταµόρφωσης

ΘΕΜΑ: Καθορισµός ωραρίου λειτουργίας φαρµακαποθηκών στον ∆ήµο Μεταµόρφωσης.

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 32 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις ∆ιατάξεις των άρθρων 75 παρ.2 του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ. 114

/8-6-2006) ΄Κύρωση του Κώδικα∆ήµων και Κοινοτήτων’ και την παρ. 6 στοιχείο 35 του άρθρου 94  και την παρ.1 του άρθρου 282 τουΝ.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωση∆ιοίκησης – Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 

Α

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν.1483/84(ΦΕΚ. 153/84 τεύχος Α΄) «Προστασία κα

διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις – Τροποποιήσεις και βελτιώσειεργατικών νόµων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1,2,4 του Ν.1963/91(ΦΕΚ 138/Α΄/20.9.1991) «Τροποποίηση κασυµπλήρωση των διατάξεων της φαρµακευτικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις, όπωτροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2, του Ν.3918/2011(ΦΕΚ 31/Α’ /2.3.2011) ∆ιαθρωτικές αλλαγέστο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις»  

5. Την υπ΄αριθ. 27231/27-11-2019 αίτηση της εταιρείας µε την επωνυµία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΦΑΚ Α.Ε.». 

6. Το υπ’ αριθ. 1027/9-12-2019 έγγραφο της Οµοσπονδίας Εργαζοµένων Φαρµακευτικών & ΣυναφώΕπαγγελµάτων Ελλάδας(Ο.Ε.Φ.Σ.Ε.Ε). 

7. Το υπ’ αριθ. 5282/9-12-2019 έγγραφο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρµακαποθηκαρίων

Ν.Π.∆.∆

.

8. Την υπ΄αριθ. 372/2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί καθορισµού ωραρίου λειτουργίας τω

φαρµακαποθηκών που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου µας. 

9. Την υπ’ αριθ. 804/20923/18-9-2019 Απόφαση Δημάρχου Μεταμόρφωσης περί μεταβίβαση

αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών. 

10. Την ανάγκη για την καλή εξυπηρέτηση των πολιτών. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

   Καθορίζουµε τα χρονικά όρια λειτουργίας των φαρµακαποθηκών που δραστηριοποιούνταστον ∆ήµο Μεταµόρφωσης, για το έτος 2020, µε ωράριο λειτουργίας: ∆ευτέρα έως Παρασκευή 08:00π.µ. - 16:00µ.µ.