Επιστροφή

Κάλεσμα ιδιοκτητών, των οποίων τα ακίνητα βρίσκονται στα Ο.Τ. Β1, Β2Α, Β2ΚΧ και σε τμήμα του Ο.Τ. Β3, της Πολεοδομικής Μελέτης ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ Μεταμόρφωσης

Ημερομηνία : 24/2/2020

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ                 Αριθ.  Πρωτ. : 4691

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

      Σύμφωνα με την με αριθμό 107/24-2-2020 απόφαση Δημάρχου καλούνται οι ιδιοκτήτες, των οποίων τα ακίνητα βρίσκονται στα  Ο.Τ. Β1, Β2Α, Β2ΚΧ και σε τμήμα του Ο.Τ. Β3, της Πολεοδομικής Μελέτης  ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ Μεταμόρφωσης να προσέλθουν στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Ι. Ράλλη και Δημαρχείου 1) προκειμένου να λάβουν γνώση των Σχεδίων και Πινάκων της μεμονωμένης πράξης εφαρμογής Πράξης που συντάχθηκε κατόπιν της με αριθμό152370/2018 απόφασης της Περιφέρειας Αττικής. 

 

     Όσοι διαφωνούν με την πρόταση της Πράξης Εφαρμογής, θα πρέπει, μέσα στην αποκλειστική προθεσμία της ανάρτησης των παραπάνω πινάκων και Σχεδίων, ήτοι από 3/3/2020 έως 18/3/2020 να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου ΕΝΣΤΑΣΗ πλήρως τεκμηριωμένη αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους ενίστανται. Στην ένσταση οφείλουν να επισυνάπτουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που στοιχειοθετούν τις αντιρρήσεις τους.

    Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 1337/83, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όσοι έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα της ως άνω περιοχής και δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα δήλωση ιδιοκτησίας, οφείλουν  να την υποβάλουν στο παραπάνω διάστημα στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, μαζί με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΑΡΑΟΥΔΑΣ