Επιστροφή

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, του ΟΑΕΔ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                             Μεταμόρφωση 29/6/2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Ταχ.Δ/νση: Κορίνθου 21                                                      

14451 Μεταμόρφωσης                                            

Τηλ. 210. 2831133                                                                       

Πληροφορίες: Κανέλλη Κυριακή                                                   

Ε-mail: k.kanelli@metamorfossi.gr 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ:  «Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, του ΟΑΕΔ» 

 

Την έναρξη υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους, 18 ετών και άνω, για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 8 μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, από την 29/6/2020 και ώρα 11:00 π.μ., ανακοίνωσε ο  ΟΑΕΔ.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί τη  Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. 

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες: 

  1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

  2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

  3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

  4. άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα

  5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών

  6. εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ 

  7. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ). 

Οι δυνητικά ωφελούμενοι υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής και επιλέγουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης 4/2020 και από έναν έως τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης. 

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους  γίνεται, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr στην διεύθυνση: www.oaed.gr 

Πληροφορίες: Γραφείο ανέργων Δήμου Μεταμόρφωσης 

Τηλέφωνο: 210-2831133 (αρμόδια υπάλληλος κα Κυριακή Κανέλλη) 

Εmail: k.kanelli@metamorfossi.gr