Επιστροφή

Γνωμάτευση από το Γενικό Χημείο του Κράτους για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Μεταμόρφωσης.

 

Μεταμόρφωση, 11 Σεπτεμβρίου 2020

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σύμφωνα με τη γνωμάτευση δειγματοληψίας που διενεργήθηκε από το Γενικό Χημείο του Κράτους και τις εκθέσεις αποτελεσμάτων μικροβιολογικής ανάλυσης, διαπιστώθηκε πως τα δείγματα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Μεταμόρφωσης, «είναι σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠοικ67322(ΦΕΚ3282/Β’/19.9.2017) «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», για τις παραμέτρους που εξετάστηκαν».

 

Οποιοδήποτε νεότερο πόρισμα ή γνωμάτευση παραδοθεί, θα κοινοποιηθεί  αντίστοιχα.

 

 

Σημείωση: Επισυνάπτεται -προς ενημέρωσή σας- η αναφερθείσα γνωμάτευση.