Επιστροφή

Επισήμανση για ακίνητα χωρίς ηλεκτροδότηση και δημοτικά τέλη.

Μεταμόρφωση, 17 Δεκεμβρίου 2020

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προς ενημέρωση και προστασία των συμπολιτών μας, ο Δήμος Μεταμόρφωσης διασαφηνίζει ότι, σύμφωνα με τον Ν. 25/1975 (ΦΕΚ 74/21.4.1975, Τεύχος Α’, άρθρο 3), «ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο Δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν..».

Μέχρι την υποβολή της αναφερθείσας δήλωσης, τα τέλη καταβάλλονται κανονικά, ενώ σε περίπτωση που διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου επιβάλλεται στον υπόχρεο τόσο το τέλος από τον χρόνο απαλλαγής του, όσο και ισόποσο πρόστιμο.