Επιστροφή

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» 2018-19

Μεταμόρφωση, 26/11/2018

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» 2018-19

 

 

 

Σήμερα την 26 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ, εγώ ο Αυγερινός Παπαδάκης, υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας, Προϊστάμενος του Τμήματος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, ανάρτησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, παρουσία του συναδέλφου κ. Σουβλάκη Γεώργιου, υπαλλήλου ΔΕ κατηγορίας του Τμήματος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς,  τους οριστικούς πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων για τη σύναψη εννέα (9) συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21534/19-10-2018 ανακοίνωση.

 

Οι πίνακες ανάρτησης θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.metamorfossi.gr

 

 

Ο Διενεργών την ανάρτηση                        Ο Παριστάμενος στην ανάρτηση

 

 

 

   Αυγερινός Παπαδάκης                                     Γεώργιος Σουβλάκης