Επιστροφή

Ανάρτηση Πρόσκλησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ                                                            ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:   26η

           ΑΤΤΙΚΗΣ        

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                            

ΤΗΛ:  213-2012952                                                                 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ: 16-12-2016

                                                                                                 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 39

                                                             

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

  1. Τον κ. Δήμαρχο
  2. Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους

 

    ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/10 και των άρθρων 3 και 4 του ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21-12-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ημερήσια Διάταξη

Α/Α

Θέματα

Εισηγητής

1

5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016

Οικονομική Επιτροπή

2

Μελέτη – Κατασκευή έργου αποχέτευσης ομβρίων σε περιοχές του Δήμου Μεταμόρφωσης (Α: οδός Θεοτοκοπούλου, Β: οδός Δημοκρίτου)

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

3

Χορήγηση παράτασης για την υποβολή μελέτης του έργου «Βιοκλιματικές Παρεμβάσεις Περιβαλλοντικού και Αστικού Χαρακτήρα»

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

4

Οριστική παραλαβή της μελέτης «Τοπογραφικές – Κτηματολογικές Εργασίες και Σύνταξη Πράξεων Αναλογισμού και Αναθεώρηση του Εγκεκριμένου Σχεδίου σε Περιοχές του Δήμου»

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

5

Απορρόφηση της ΣΑΤΑ για το έτος 2016

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

6

Επιχορήγηση του πολιτιστικού συλλόγου Κρητών Μεταμόρφωσης «Η Μεγαλόνησος» 

Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

7

Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 2017

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

8

Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου (άρθρο 1 παρ.1 του Π.Δ. 270/1981) για το έτος 2017

Οικονομική Υπηρεσία

Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας

9

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου Μεταμόρφωσης στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη

Οικονομική Υπηρεσία

Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου

10

Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης για μετάβαση αντιπροσωπείας του Δήμου Μεταμόρφωσης στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη

Οικονομική Υπηρεσία

Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου

 

 

 

Κοινοποίηση:                                                                                                                                       

1. Υπηρεσίες του Δήμου                                                                          Η Πρόεδρος Δ.Σ.

2. Νομικούς Συμβούλους                                                          

3. Γενικό Γραμματέα.                                                       

4. Τοπικό Τύπο.                                                                                           

5. Πρακτικογράφο.                                                                               

6. Σχολικές Επιτροπές.                                                                                   Χαρίκλεια Κοντοσώρου

7. Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων.

8. Σχολεία.                                                                 

8. Εξωραϊστικούς, Εκπολιτιστικούς Συλλόγους.

9. Αθλητικού Συλλόγους.                      

10. Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Μετ/σης.